Informacije o zdravstvenom osiguranju

• Pravne informacije i propisi • Pregled i pretraživanje arhive svih pravnih dokumenata Republike Hrvatske •


NAZIV: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju

Kratki pregled iz sadržaja o zdravstvenom osiguranju Propisi U Zakonu o zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, br. 75/93., 55/96., 1/97. – pročišćeni tekst, 109/97., 13/98., 88/98., 10/99., 34/99., 69/00. i 59/01.) u članku 21. stavku 1. točka 7. mijenja se i glasi: »7. privremeno nesposoban za rad zbog korištenja porodiljnog dopusta do jedne godine života djeteta, posvojiteljskog dopusta, prava na rad u skraćenom radnom vremenu do jedne godine života djeteta iz članka 59. stavka 1. Zakona o radu te prava na rad u skraćenom radnom vremenu do tri godine života djeteta iz članka 59. stavka 3. Zakona o radu, uz uvjete propisane ovim Zakonom,«. Iza točke 9. dodaje se točka 10. koja glasi: »10. privremeno nesposoban za rad zbog korištenja porodiljnog dopusta do dvije godine života djeteta za blizance, trojke, četvorke, odnosno više djece jednake dobi.« Stavak 2. mijenja se i glasi: »Iznimno, pravo na novčanu nadoknadu pripada nezaposlenoj majci, majci na redovitom školovanju i nezaposlenoj majci korisnici invalidske ... Internet stranice Cijeli propis u Narodnim novinama Pretraživanje internet stranica Pretraživanje


NAZIV: Pravilnik o izvršavanju vojne obveze

Kratki pregled iz sadržaja o izvršavanju vojne obveze Propisi Ovim se Pravilnikom uređuje način vođenja vojne evidencije, pozivanje novaka i pričuvnika na izvršavanje vojne obveze, novačka obveza, upućivanje novaka na služenje vojnog roka, odgoda služenja vojnog roka, prekid služenja vojnog roka, otpust ročnika iz Oružanih snaga Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Oružane snage), obveza služenja u pričuvnom sastavu, odgoda vojne vježbe, putovanje vojnih obveznika u inozemstvo i boravak u inozemstvu. II. VOJNA EVIDENCIJA Internet stranice Cijeli propis u Narodnim novinama Pretraživanje internet stranica Pretraživanje


NAZIV: Pravilnik o načinu provjere kakvoće veterinarskog lijeka, ljekovitog dodatka i veterinarsko-medicinskog proizvoda, te o načinu njihova čuvanja i vođenja očevidnika o provedenoj provjeri kakvoće

Kratki pregled iz sadržaja o načinu provjere kakvoće veterinarskog lijeka, ljekovitog dodatka i veterinarsko-medicinskog proizvoda, te o načinu njihova čuvanja i vođenja očevidnika o provedenoj provjeri kakvoće Propisi 1) Ovim se Pravilnikom utvrđuje način provjere kakvoće veterinarskog lijeka, ljekovitog dodatka i veterinarsko-medicinskog proizvoda (u daljnjem tekstu: veterinarski lijek), te način njihova čuvanja i vođenja očevidnika o provedenoj provjeri kakvoće. Internet stranice Cijeli propis u Narodnim novinama Pretraživanje internet stranica Pretraživanje


NAZIV: Pravilnik o obavljanju ribolova pridnenom povlačnom mrežom koćom

Kratki pregled iz sadržaja o obavljanju ribolova pridnenom povlačnom mrežom koćom Propisi Ovim Pravilnikom propisuje se: - namjena pridnene povlačne mreže koće (u tekstu koji slijedi: pridnene koće); - način upotrebe pridnene koće; - vrijeme i mjesto upotrebe pridnene koće; - konstrukcijsko-tehničke osobine pridnene koće; ... Internet stranice Cijeli propis u Narodnim novinama Pretraživanje internet stranica Pretraživanje


NAZIV: Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi

Kratki pregled iz sadržaja o ugovorima za djelatnost socijalne skrbi Propisi Ovim Kolektivnim ugovorom (u daljnjem tekstu: Ugovor) utvrđuju se prava i obveze iz rada i po osnovi rada radnika u ustanovama socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj na koje se primjenjuje Zakon o plaćama u javnim službama. Vremensko važenje Internet stranice Cijeli propis u Narodnim novinama Pretraživanje internet stranica Pretraživanje


NAZIV: Odluka o raspoređivanju sredstava za oporavak umirovljenika te za organizirano pružanje pomoći i njege druge osobe u 1995. godini

Kratki pregled iz sadržaja o raspoređivanju sredstava za oporavak umirovljenika te za organizirano pružanje pomoći i njege druge osobe u 1995. godini Propisi Iz sredstava Repnbličkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske raspoređuje se za oporavak umirovljenika te za organizirano pružanje pomoći i njege druge osobe, za godinu 1995, svota od 3.725.000 kn. Internet stranice Cijeli propis u Narodnim novinama Pretraživanje internet stranica Pretraživanje


NAZIV: Pravilnik o obveznom označavanju i registraciji ovaca i koza

Kratki pregled iz sadržaja o obveznom označavanju i registraciji ovaca i koza Propisi 1) Ovim Pravilnikom utvrđuje se sustav za označavanje i registraciju ovaca i koza. 2) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuje se ne dovodeći u pitanje provedbu posebnih propisa o iskorjenjivanju ili kontroli bolesti životinja, te odredbe Pravilnika o načinu obavljanja veterinarsko-zdravstvenog pregleda i kontrola živih životinja u prometu preko granice Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 147/04) i posebnih propisa o ostvarivanju državnih potpora u poljoprivredi. Internet stranice Cijeli propis u Narodnim novinama Pretraživanje internet stranica Pretraživanje


NAZIV: Zakon o dopuni Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Kratki pregled iz sadržaja o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Propisi U Zakonu o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 33/01., 10/02., 155/02., 45/03., 43/04., 40/05. i 44/05. – pročišćeni tekst) u članku 7. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase: »Pisana ostavka člana predstavničkog tijela podnesena na način propisan stavkom 1. podstavkom 1. ovoga članka treba biti zaprimljena najkasnije tri dana prije zakazanog održavanja sjednice predstavničkog tijela. Pisana ostavka člana predstavničkog tijela treba biti ovjerena kod javnog bilježnika najranije osam dana prije podnošenja iste. Ostavka podnesena suprotno stavku 1. i 2. ovoga članka ne proizvodi pravni učinak.« Internet stranice Cijeli propis u Narodnim novinama Pretraživanje internet stranica Pretraživanje

Linkovi na slične pravne dokumente, informacije o obveznom označavanju i registraciji ..., o izboru članova predstavničkih tijela ..., o zdravstvenom osiguranju, o izvršavanju vojne obveze, o načinu provjere kakvoće veterinarskog ..., o obavljanju ribolova pridnenom ..., o ugovorima za djelatnost socijalne skrbi, o raspoređivanju sredstava za oporavak ...

Poslovni imenik - adresar

Veliki poslovni adresar sa podacima o hrvatskim tvrtkama, obrtima, udrugama, zadrugama, državnoj upravi...

Adresar Novi upisi i ažuriranje imenika: Kam-bell Kam-bell Ma-Gra, obrt Ma-Gra, obrt Općina Tisno Općina Tisno Šimun d.o.o. Šimun d.o.o. Tendiko d.o.o. Tendiko d.o.o. TZ Gospić TZ Gospić DVD Kerestinec DVD Kerestinec Karner d.o.o. Karner d.o.o. Autoklub Sisak Autoklub Sisak Gorin d.o.o. Gorin d.o.o. Zel-Cos d.o.o. Zel-Cos d.o.o. PANEX AGM d.o.o. PANEX AGM d.o.o. Tenis klub Pregrada Tenis klub Pregrada Lunatours d.o.o. Lunatours d.o.o. Forex Osijek d.o.o. Forex Osijek d.o.o. Mlađan Servis Mlađan Servis Autoprijevoz Marijio Autoprijevoz Marijio Plenti d.o.o. Plenti d.o.o. Hidromehanika d.o.o. Hidromehanika d.o.o. Općina Podstrana Općina Podstrana Hrvatski imenik Imenik