Informacije o načinu osiguravanja i raspolaganja ...

• Pravne informacije i propisi • Pregled i pretraživanje arhive svih pravnih dokumenata Republike Hrvatske •


NAZIV: Odluka o izmjeni Odluke o načinu osiguravanja i raspolaganja sredstvima dopunskog zdravstvenog osiguranja

Kratki pregled iz sadržaja o načinu osiguravanja i raspolaganja sredstvima dopunskog zdravstvenog osiguranja Propisi U Odluci o načinu osiguravanja i raspolaganja sredstvima dopunskog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine« broj 198/03. i 142/04.) u članku 9. mijenja se stavak 1. i glasi: »Sredstva pričuve izdvajaju se koncem godine nakon pokrića ukupnih rashoda poslovanja i uz uvjet da je ostvaren višak prihoda nad rashodima, ali najviše do iznosa jedne polovine ukupno ugovorene premije za tu godinu.« Internet stranice Cijeli propis u Narodnim novinama Pretraživanje internet stranica Pretraživanje


NAZIV: Uredba kojom se utvrđuju dužnosti odnosno poslovi od posebnog značaja za nacionalnu sigurnost za obavljanje kojih se provodi sigurnosna provjera

Kratki pregled iz sadržaja o dužnosti odnosno poslovima od posebnog značaja za nacionalnu sigurnost za obavljanje kojih se provodi sigurnosna provjera Propisi Ovom Uredbom utvrđuju se dužnosti odnosno poslovi od posebnog značaja za nacionalnu sigurnost, pobliže se definira i razrađuje pojam sigurnosne provjere, njezini stupnjevi i sadržaj, mjerodavno tijelo te pretpostavke i postupak za provođenje sigurnosne provjere. Internet stranice Cijeli propis u Narodnim novinama Pretraživanje internet stranica Pretraživanje


NAZIV: Izmjene Općih uvjeta isporuke električne energije

Kratki pregled iz sadržaja o isporuci električne energije Propisi U Općim uvjetima isporuke električne energije ("Narodne novine", broj 8/91) Članak 82. mijenja se i glasi: "Zbog neplaćanja računa za utrošenu električnu energiju ne može se obustaviti isporuka električne energije: 1. domovima zdravlja, bolnicama, medicinskim centrima, zavodima za zaštitu zdravlja, zavodima za socijalnozdravstvenu zaštitu, zavodima za transfuziju krvi, zavodima za ispitivanje i kontrolu lijekova i stanicama za hitnu medicinsku pomoć, 2. objektima ustanova socijalne zaštite za smještaj invalidnih i drugih osoba ometenih u psihičkom ili fizičkom razvoju; 3. uređajima za crpljenje i za proćišćavanje otpadnih voda, te uređajima i postrojenjima za odvodnju; 4. objektima, uređajima i postrojenjima za opskrbu pitkom vodom; 5. objektima, uređajima i postrojenjima državnih organa." Na zahtjev izvršnog vijeća skupštine grada ili općina mogu se utvrditi i drugi objekti od vitalnog značaja za gospodarski život i život građana. Internet stranice Cijeli propis u Narodnim novinama Pretraživanje internet stranica Pretraživanje


NAZIV: Statut Hrvatske komore inženjera elektrotehnike

Kratki pregled iz sadržaja o statutu Hrvatske komore inženjera elektrotehnike Propisi (1) Ovim statutom pobliže se uređuju ustrojstvo Hrvatske komore inženjera elektrotehnike (u daljnjem tekstu: Komora) i tijela Komore, postupak izbora i razrješenja članova tijela Komore, oblici udruživanja ovlaštenih inženjera elektrotehnike za područje jedne ili više jedinica područne (regionalne) samouprave, postupak upisa u imenike i upisnike Komore, način vođenja imenika i upisnika Komore, zadaće smjera elektrotehničke struke, prava i dužnosti ovlaštenih inženjera elektrotehnike udruženih u Komoru, stegovni postupak za utvrđivanje povrede dužnosti i ugleda ovlaštenih inženjera elektrotehnike, tijela za pokretanje i vođenje stegovnog postupka, tijela za pokretanje i vođenje arbitražnog postupka, ustrojstvo Tajništva Komore i druga pitanja važna za rad ovlaštenih inženjera elektrotehnike i Komore. (2) Ovaj statut najviši je opći akt Komore. Internet stranice Cijeli propis u Narodnim novinama Pretraživanje internet stranica Pretraživanje


NAZIV: Zakona o plaćanju doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje samostalnih privrednika u 1995. godini

Kratki pregled iz sadržaja o plaćanju doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje samostalnih privrednika Propisi Osiguranici - radni ljudi koji samostalno obavljaju djelatnost osobnim radom sredstvima u vlasništvuz građana, utvrđeni Zakonom o mirovinskom i invalidskom osiguranju, ("Narodne novine", br. 26/83., 5/86., 42/87., 34/89., 57/89., 40/90., 9/91., 26/93., 96/93., i 44/94.) plaćaju od 1. sijećnja 1995. doprinos za mirovinsko i invaIidsko osiguranje po stopi od 25,50% na pripadajuću osnovicu osiguranja. Internet stranice Cijeli propis u Narodnim novinama Pretraživanje internet stranica Pretraživanje


NAZIV: Uredba o sjedištu i području na kojem se osnivaju policijske uprave

Kratki pregled iz sadržaja o sjedištu i području na kojem se osnivaju policijske uprave Propisi Ovom Uredbom se utvrđuju sjedišta i područja na kojima se osnivaju policijske uprave. Internet stranice Cijeli propis u Narodnim novinama Pretraživanje internet stranica Pretraživanje


NAZIV: Pravilnik o izmjeni Pravilnika o visini naknade za obvezne veterinarsko-sanitarne preglede i kontrole

Kratki pregled iz sadržaja o visini naknade za obvezne veterinarsko-sanitarne preglede i kontrole Propisi U Pravilniku o visini naknade za obvezne veterinarsko-sanitarne preglede i kontrole ("Narodne novine", br. 62/93), u članku 3. točka 4. pod a) mijenja se i glasi: "4. za pregled morske ribe nakon ulova, a prije stavljanja u promet: a) plave ribe: - do 50 kg 4.900 HRD - od 51- 100 kg 8.100 HRD - od 101- 200 kg 12.900 HRD - od 201- 300 kg 14.600 HRD - od 301- 400 kg 15.400 HRD - od 401- 500 kg 16.200 HRD za svakih daljnjih 500 kg 6.500 HRD b) bijele ribe: 50 kg 21.000 HRD - od 51- 100 kg 34.000 HRD - od 101- 200 kg 55.000 HRD - od 201- 300 kg 61.500 HRD - od 301- 400 kg 63.100 HRD - od 401- 500 kg 68.000 HRD za svakih daljnjih 500 kg 27.500 HRD" Internet stranice Cijeli propis u Narodnim novinama Pretraživanje internet stranica Pretraživanje


NAZIV: Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz osnovnog zdravstvenog osiguranja za 2005. godinu

Kratki pregled iz sadržaja o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz osnovnog zdravstvenog osiguranja za 2005. godinu Propisi U Pravilniku o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz osnovnog zdravstvenog osiguranja za 2005. godinu (»Narodne novine« broj 188/04.) u članku 11.: – u stupcu 2 riječ: »HMP«, briše se, – u stupcu 3 broj: »2« zamjenjuje se brojem: »1,2«. Internet stranice Cijeli propis u Narodnim novinama Pretraživanje internet stranica Pretraživanje

Linkovi na slične pravne dokumente, informacije o visini naknade za obvezne ..., o standardima i normativima prava ..., o načinu osiguravanja i raspolaganja ..., o dužnosti odnosno poslovima od ..., o isporuci električne energije, o statutu Hrvatske komore inženjera ..., o plaćanju doprinosa za mirovinsko ..., o sjedištu i području na kojem se ...

Poslovni imenik - adresar

Veliki poslovni adresar sa podacima o hrvatskim tvrtkama, obrtima, udrugama, zadrugama, državnoj upravi...

Adresar Novi upisi i ažuriranje imenika: Magazin Konji Magazin Konji Taxi servis Dubrovnik Taxi servis Dubrovnik DVD Gornji Desinec DVD Gornji Desinec Agram Brokeri d.d. Agram Brokeri d.d. Gravitas, obrt Gravitas, obrt Stanić d.o.o. Stanić d.o.o. HDEK, društvo HDEK, društvo Agencija Uljanik Plovidba Agencija Uljanik Plovidba Prandau, Valpovo Prandau, Valpovo Trgo-agencija d.o.o. Trgo-agencija d.o.o. SM dizel d.o.o. SM dizel d.o.o. Ditta d.o.o. Ditta d.o.o. Bricostore d.o.o. Bricostore d.o.o. ELSA Osijek ELSA Osijek Gašperić d.o.o. Gašperić d.o.o. Mentor d.o.o. Mentor d.o.o. JK Zvir, Hvar JK Zvir, Hvar Čurkov, obrt Čurkov, obrt DegraD d.o.o. DegraD d.o.o. Veleučilište Knin Veleučilište Knin Hrvatski imenik Imenik