Informacije o zaštiti prirode

• Pravne informacije i propisi • Pregled i pretraživanje arhive svih pravnih dokumenata Republike Hrvatske •


NAZIV: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode

Kratki pregled iz sadržaja o zaštiti prirode Propisi U Zakonu o zaštiti prirode (»Narodne novine«, br. 30/94. i 72/94.) u članku 17. iza stavka 3. dodaju se novi stavci 4. i 5. koji glase: »Za upravljanje svim zaštićenim dijelovima prirode iz stavka 3. ovoga članka ako se u cijelosti nalaze na području grada ili općine, javnu ustanovu može osnovati predstavničko tijelo lokalne samouprave na čijem se području nalaze ti zaštićeni dijelovi prirode. Sredstva za osnivanje i rad javne ustanove iz stavka 4. ovoga članka osigurava osnivač.« Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 6. Internet stranice Cijeli propis u Narodnim novinama Pretraživanje internet stranica Pretraživanje


NAZIV: Pravilnik o određivanju područja stalnog međunarodnog željezničkog graničnog prijelaza I. kategorije Šapjane

Kratki pregled iz sadržaja o određivanju područja stalnog međunarodnog željezničkog graničnog prijelaza I. kategorije Šapjane Propisi Stalni međunarodni granični prijelaz za željeznički promet I. kategorije Šapjane nalazi se na žaljezničkom kolodvoru Šapjane, Općina Matulji, na k.č. 47/56, 47/57 i 47/58 k.o. Šapjane, 2,45 km od granične crte u dubini teritorija RH, a obuhvaća otvoreni prostor željezničkog kolodvora uz željezničku prugu u ukupnoj dužini od 670 m i širini od 40 m, od čega se 295 m proteže od zgrade kolodvora južno u pravcu Rijeke i 375 m sjeverno u pravcu granične crte, na kojem prostoru se nalazi 5 pružnih kolosijeka, skladišni objekat HŽ-a s prostorijama granične policije i carine, glavna zgrada kolodvora s prostorijama HŽ-a, stambeni objekat HŽ-a, sanitarni objekat te 6 kontejnera za pregledavače vagona. Ukupna površina graničnog prijelaza je 26 800 m2. Internet stranice Cijeli propis u Narodnim novinama Pretraživanje internet stranica Pretraživanje


NAZIV: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima

Kratki pregled iz sadržaja o prekršajima Propisi U Zakonu o prekršajima ("Narodne novine", br. 2/73., 5/73., 21/74., 9/80., 25/84., 52/87., 27/88., 43/89.; 8/90., 41/90. i 59/90.) u članku 7. stavku 1. riječi: "15 dinara" zamjenjuju se riječima: "500 hrvatshih dinara". U stavku 2. riječi: "25.000 dinara" zamjenjuju se riječima :250.000 hrvatskih dinara", a riječi: "200.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "2.000.000 hrvatskih dinara". U stavku 3. riječi: "5.000 dinara" zamjenjnju se riječima: "100.000 hrvatskih dinara", riječi: "10.000 dinara" zamjenjuju še riječima: "200.000 hrvatskih dinara", a riječi: "25.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "1.000.000 hrvatskih dinara". U stavku 4. riječi: "1.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "20.000 hrvatskih dinara", a riječi: "2.500 dinara" i zamjenjuju se riječima: "120.000 hrvatskih dinara": U stavku 5. riječi: "2.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "20.000 hrvatskih dinara", a riječi: "5.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "100.000 hrvatskih dinara". Internet stranice Cijeli propis u Narodnim novinama Pretraživanje internet stranica Pretraživanje


NAZIV: Pravilnik o provedbi mjere 4 Tehnička pomoć u sklopu IPARD programa

Kratki pregled iz sadržaja o provedbi mjere 4 Tehnička pomoć u sklopu IPARD programa Propisi 1) Ovim se Pravilnikom propisuje korištenje Instrumenta za pretpristupnu pomoć, komponente V. Ruralni razvoj – IPARD programa (u daljnjem tekstu: IPARD program) mjere 4. »tehnička pomoć«. 2) IPARD program u Republici Hrvatskoj provodi se temeljem Plana za poljoprivredu i ruralni razvoj 2007. – 2013. (u daljnjem tekstu: Plan), a u skladu sa Zakonom o potvrđivanju okvirnog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Komisije europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) (NN 10/07 – međunarodni ugovori) i Zakona o potvrđivanju Sporazuma (NN 10/08 – međunarodni ugovori). 3) Upravna direkcija IPARD programa za Republiku Hrvatsku je Uprava za ruralni razvoj/Upravna direkcija SAPARD/IPARD programa – Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (u daljnjem tekstu: Upravna direkcija). 4) Operativnu provedbu IPARD programa i ... Internet stranice Cijeli propis u Narodnim novinama Pretraživanje internet stranica Pretraživanje


NAZIV: Pravilnik o dopuni Pravilnika o uvjetima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opće uporabe koji se mogu stavljati u promet

Kratki pregled iz sadržaja o uvjetima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opće uporabe koji se mogu stavljati u promet Propisi U Pravilniku o uvjetima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opće uporabe koji se mogu stavljati u promet (»Narodne novine«, br. 46/94 i 103/2000), u članku 94. iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase: »Zabranjeno je stavljati u promet dječje igračke izrađene od poli (vinilklorida) omekšanog ftalatima. Sadržaj omekšavala u tim proizvodima, općenito, ne smije iznositi više od 35%, izraženo na gotovi proizvod.« »Zabrana iz stavka 2. ovog članka odnosi se na one igračke i njihove dijelove, kao i ostale proizvode namijenjene dojenčadi ili djeci mlađoj od 3 godine koji se pri svojoj predviđenoj uporabi stavljaju u usta radi sisanja ili žvakanja, kao npr. dude varalice ili nastavci za bočice za hranjenje ili predmeti namijenjeni za pospješivanje rasta zubi pri njihovom izbijanju (tzv. grizalice).« Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 4. i 5. Internet stranice Cijeli propis u Narodnim novinama Pretraživanje internet stranica Pretraživanje


NAZIV: Pravilnik o izvršavanju vojne obveze i civilne zaštite

Kratki pregled iz sadržaja o izvršavanju vojne obveze i civilne zaštite Propisi Ovim se Pravilnikom uređuje pitanje izvršavanja vojne obveze i civilne zaštite koja se odnose na: vođenje vojne evidencije(u daljnjem tekstu: evidencija) o vojnim obveznicima: novačenje; uvjete i postupak izbora za novaka za kadete škola pričuvnih časnika; civilnu službu; služenje vojnog roka; određivanje pravnih osoba u kojima se vrijeme provedeno na tečajevima i drugim oblicima vojnostručne poduke priznaje u vojnu vježbu, putovanje u inozemstvo i boravak vojnih obveznika u inozemstvu. II. VOJNA EVIDENCIJA Internet stranice Cijeli propis u Narodnim novinama Pretraživanje internet stranica Pretraživanje


NAZIV: Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Srpske pravoslavne crkve u Republici Hrvatskoj o pitanjima od zajedničkog interesa

Kratki pregled iz sadržaja o ugovoru između Vlade Republike Hrvatske i Srpske pravoslavne crkve u Republici Hrvatskoj o pitanjima od zajedničkog interesa Propisi U ovom Ugovoru u uporabi su sljedeći pojmovi: Sveti arhijerejski sinod, Episkopski savjet, episkop, paroh, sveštena osoba, episkopija, parohija. Ugovorne strane surađivat će u brizi za promicanje cjelovitog duhovnog i materijalnog razvoja čovjeka i općeg dobra. Internet stranice Cijeli propis u Narodnim novinama Pretraživanje internet stranica Pretraživanje


NAZIV: Pravilnik o zdravstvenim uvjetima kojima moraju udovoljavati izloženi radnici, učestalosti pregleda te sadržaju, načinu i rokovima čuvanja podataka o tim pregledima

Kratki pregled iz sadržaja o zdravstvenim uvjetima kojima moraju udovoljavati izloženi radnici, učestalosti pregleda te sadržaju, načinu i rokovima čuvanja podataka o tim pregledima Propisi Ovim Pravilnikom utvrđuju se zdravstveni uvjeti kojima moraju udovoljavati izloženi radnici, izloženi pripravnici, učenici i studenti koji se obučavaju za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja, učestalost pregleda te sadržaj, način i rokovi čuvanja podataka o tim pregledima. Internet stranice Cijeli propis u Narodnim novinama Pretraživanje internet stranica Pretraživanje

Linkovi na slične pravne dokumente, informacije o ugovoru između Vlade Republike ..., o zdravstvenim uvjetima kojima moraju ..., o zaštiti prirode, o određivanju područja stalnog ..., o prekršajima, o provedbi mjere 4 Tehnička pomoć ..., o uvjetima u pogledu zdravstvene ..., o izvršavanju vojne obveze i civilne ...

Poslovni imenik

Veliki poslovni imenik sa podacima o hrvatskim tvrtkama, obrtima, udrugama, zadrugama, državnoj upravi...

Imenik Novi upisi i ažuriranje imenika: Carpe Diem d.o.o. Carpe Diem d.o.o. Eldam, obrt Eldam, obrt Elektro servis Panjkrc Elektro servis Panjkrc Hrvatski Softball Savez Hrvatski Softball Savez ET d.o.o. ET d.o.o. Općina Desinić Općina Desinić Romi Zagreb Romi Zagreb SEK, klub SEK, klub Gimeka-ljevaona Gimeka-ljevaona Plesni centar Tala Plesni centar Tala Javorić apartmani Javorić apartmani HUOT, udruženje HUOT, udruženje AST-Auto d.o.o. AST-Auto d.o.o. JUSZH JUSZH Udruga primalja Udruga primalja Villa Kristina Villa Kristina Hoteli Krk Hoteli Krk Nemetschek d.o.o. Nemetschek d.o.o. Hotel Slavija Hotel Slavija Samoborček d.o.o. Samoborček d.o.o. Hrvatski imenik Imenik