Informacije o utvrđivanju cijene rada i materijala ...

• Pravne informacije i propisi • Pregled i pretraživanje arhive svih pravnih dokumenata Republike Hrvatske •


NAZIV: Odluka o utvrđivanju cijene rada i materijala zubotehničara za izradu stomatološko-protetskih pomagala, ortodonskih uređaja, udlaga, resekcijskih proteza, epiteza i opturatora za osigurane osobe ...

Kratki pregled iz sadržaja o utvrđivanju cijene rada i materijala zubotehničara za izradu stomatološko-protetskih pomagala, ortodonskih uređaja, udlaga, resekcijskih proteza, epiteza i opturatora za osigurane osobe ... Propisi Cijena rada zubotehničara za izradu stomatološko-protetskog pomagala, ortodonskih uređaja, udlaga, resekcijskih proteza, epiteza i opturatora za osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod), prema Pravilniku o ortopedskim i drugim pomagalima (»Narodne novine« br. 63/00 – pročišćeni tekst, 77/00, 85/00 i 106/00 – u daljnjem tekstu: Pravilnik), utvrđuje se na osnovi broja bodova iz Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima (»Narodne novine« br. 15/92., 29/93., 65/93., 31/95., 73/99. i 3/00.), koji su utvrđeni za zubotehničara za svako pojedino stomatološko-protetsko pomagalo i cijene boda iz članka 25. tablica II. pod točkom 1. Odluke o osnovama za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim djelatnicima za 2001. godinu, te cijene materijala zubotehničara za izradu pomagala. Cijena rada i materijala zubotehničara za izradu stomatološko-protetskih pomagala utvrđena ... Internet stranice Cijeli propis u Narodnim novinama Pretraživanje internet stranica Pretraživanje


NAZIV: Zakon o medicinskim proizvodima

Kratki pregled iz sadržaja o medicinskim proizvodima Propisi Ovim se Zakonom radi osiguranja kvalitetnih i sigurnih medicinskih proizvoda kao proizvoda od posebnog značaja za zdravstvenu zaštitu ljudi utvrđuju zahtjevi za medicinske proizvode, klinička ispitivanja medicinskih proizvoda, upis u očevidnik proizvođača medicinskih proizvoda, ocjena sukladnosti, oznaka sukladnosti i upis u očevidnik, promet, oglašavanje i obavješćivanje, vigilancija i nadzor nad medicinskim proizvodima. Odredbe ovoga Zakona primjenjuju se na medicinske proizvode i njihov pribor, uključujući »in vitro« dijagnostičke medicinske proizvode i aktivne medicinske proizvode za ugradnju. Internet stranice Cijeli propis u Narodnim novinama Pretraživanje internet stranica Pretraživanje


NAZIV: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu

Kratki pregled iz sadržaja o komunalnom gospodarstvu Propisi U Zakonu o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 36/95. i 70/97.) u članku 3. stavku 9. riječi: »osim javnih cesta.« brišu se, stavlja se zarez i dodaju riječi: »te dijelovi javnih cesta koje prolaze kroz naselje, kad se ti dijelovi ne održavaju kao javne ceste prema posebnomu zakonu.« Stavak 15. briše se. Internet stranice Cijeli propis u Narodnim novinama Pretraživanje internet stranica Pretraživanje


NAZIV: Pravilnik o sadržaju i obliku svjedodžbe o naukovanju

Kratki pregled iz sadržaja o sadržaju i obliku svjedodžbe o naukovanju Propisi Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj i oblik Svjedodžbe o naukovanju ( u daljnjem tekstu:svjdodžba). Internet stranice Cijeli propis u Narodnim novinama Pretraživanje internet stranica Pretraživanje


NAZIV: Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju Liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Kratki pregled iz sadržaja o utvrđivanju Liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje Propisi U Odluci o utvrđivanju Liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 20/02., 44/02., 57/02., 85/02. i 156/02. – u daljnjem tekstu: Odluka) mijenja se i dopunjuje Lista lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Lista lijekova) na način: U skupini lijekova N – pod šiframa N07BC02 101 i N07BC02 202 smjernica »AZ« mijenja se i glasi: »1. Za liječenje kronične boli u terminalnih bolesnika; 2. za supstitucijsku terapiju ovisnika o opojnim drogama na preporuku specijaliste psihijatra ili liječnika specijaliste Hrvatskog zavoda za prevenciju ovisnosti, isključivo na ruke doktora primarne zdravstvene zaštite«. Internet stranice Cijeli propis u Narodnim novinama Pretraživanje internet stranica Pretraživanje


NAZIV: Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti

Kratki pregled iz sadržaja o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti Propisi U Zakonu o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti (»Narodne novine«, br. 34/91. i 43/96.) članak 20. mijenja se i glasi: »(1) Redoviti članovi Akademije imaju pravo na dodatak mirovini u visini utvrđene proračunske osnovice u Republici Hrvatskoj za godinu koja prethodi godini u kojoj se ostvaruje pravo na mirovinu. (2) Pravo na dodatak mirovini iz stavka 1. ovoga članka imaju i članovi obitelji poslije smrti redovitog člana Akademije koji su ostvarili pravo na obiteljsku mirovinu prema propisima o mirovinskom osiguranju. Visina dodatka mirovini određuje se uz primjenu mirovinskog faktora utvrđenog rješenjem o pravu na obiteljsku mirovinu.« Internet stranice Cijeli propis u Narodnim novinama Pretraživanje internet stranica Pretraživanje


NAZIV: Zakon o sustavu državne uprave (pročišćeni tekst)

Kratki pregled iz sadržaja o sustavu državne uprave (pročišćeni tekst) Propisi Poslovi državne uprave su neposredna provedba zakona, donošenje propisa za njihovu provedbu, obavljanje upravnog nadzora te drugi upravni i stručni poslovi. Poslovi državne uprave uređuju se zakonom. Internet stranice Cijeli propis u Narodnim novinama Pretraživanje internet stranica Pretraživanje


NAZIV: Pravilnik o dopuni Pravilnika o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz osnovnog zdravstvenog osiguranja za 2006. godinu

Kratki pregled iz sadržaja o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz osnovnog zdravstvenog osiguranja za 2006. godinu Propisi U Pravilniku o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz osnovnog zdravstvenog osiguranja za 2006. godinu (»Narodne novine«, broj 155/05.) u članku 11. u stavku 1. u Tablici 1 – KADROVSKI NORMATIVI U ZDRAVSTVENIM DJELATNOSTIMA NA PRIMARNOJ RAZINI I STANDARDNI BROJ OSIGURANIH OSOBA, ODNOSNO STANOVNIKA PO TIMU dodaje se točka 14. sa sljedećim podacima: »14.Dežurstvo u stomatološkoj zdravstvenoj zaštiti (polivalentnoj) 1 dr. stom. 1 med. sestra/med. tehničar /zdrav. radnik SSSU regionalnim centrima Osijek, Split, Rijeka 1 tim na jedan punkt, Grad Zagreb 3 tima na tri punkta « U stavku 5. iza riječi: »području« dodaju se riječi: »kao i ugovorni doktori stomatologije u regionalnim centrima«. Internet stranice Cijeli propis u Narodnim novinama Pretraživanje internet stranica Pretraživanje

Linkovi na slične pravne dokumente, informacije o sustavu državne uprave (pročišćeni tekst), o standardima i normativima prava ..., o utvrđivanju cijene rada i materijala ..., o medicinskim proizvodima, o komunalnom gospodarstvu, o sadržaju i obliku svjedodžbe o naukovanju, o utvrđivanju Liste lijekova Hrvatskog ..., o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti

Poslovni imenik

Veliki poslovni imenik sa podacima o hrvatskim tvrtkama, obrtima, udrugama, zadrugama, državnoj upravi...

Imenik Novi upisi i ažuriranje imenika: Spinmedia Spinmedia Grad Vodice Grad Vodice NCVVO NCVVO TELE2 d.o.o. TELE2 d.o.o. DVD Pula DVD Pula Sitotis Tiskara Karlušić d.o.o. Sitotis Tiskara Karlušić d.o.o. Bardahl Croatia Bardahl Croatia Villa Mare, Rabac Villa Mare, Rabac Natrura Estetika d.o.o. Natrura Estetika d.o.o. NK Pomorac NK Pomorac Jacques Houdek Jacques Houdek Keraunion Keraunion KRIK Krapina KRIK Krapina Apartmani Tome Apartmani Tome Stomatološka protetika Stomatološka protetika API-Vita, obrt API-Vita, obrt K.M.K.-Papir d.o.o. K.M.K.-Papir d.o.o. Slatinska banka d.d. Slatinska banka d.d. Mala braća, Dubrovnik Mala braća, Dubrovnik Zlatan otok d.o.o. Zlatan otok d.o.o. Hrvatski imenik Imenik