Pravne i poslovne informacije

• Pravne informacije i propisi • Pregled i pretraživanje arhive svih pravnih dokumenata Republike Hrvatske •

Tumačenje pravnih tekstova je posebna vrsta pravnoga znanja. Ono određuje smisao pravnim tekstovima u postupku primjene prava koja može biti raznovrsna: od davanja pravnih savjeta pa sve do donošenja odluka. Nema produktivnoga tumačenja bez primjene pravnih normi na određene činjenice. Tumačenje bez povezivanja s činjenicama često je nerazumljivo, apstraktno, formalističko. Ono se pretvara u učenje definicija i razlaganje pojmova u kojemu pravo gubi svoju životnost i praktičnost. U slučaju produktivnoga pravnog tumačenja uvijek se najprije javlja određeni problem ili određena životna činjenica koju se putem tumačenja smješta u određeni regulatorni kontekst opisan u pravnim tekstovima. Ispravno tumačenje činjenično-pravnoga kompleksa rješavanje je određenoga problema. Vodeći pravni eksperti su profesori prava. Njihov autoritet proizlazi iz njihovih sposobnosti u tumačenju i stvaranju prava. Neki od njih su i poznate ličnosti kojima se javnost obraća za određene pravne interpretacije. Pojedini rade kao visokopozicionirani državni dužnosnici (Ustavni sud, savjetnici predsjednika države ili vlade itd.). Neosporan je njihov veliki ugled i utjecaj koji imaju u društvu. Njihove pravne ideje kako izvršiti određene regulatorne zahvate glavne su niti vodilje u samom postupku regulacije. One su uvjetovane vladajućim filozofskim i političkim idejama. Hoće li u Hrvatskoj vladajući oblik vlasništva biti društveno ili privatno vlasništvo odlučile su vladajuće političke snage koje su pobijedile na izborima. Pravno strukturiranje ideje privatnoga vlasništva u Hrvatskoj izvršili su pojedini profesori prava putem pravnih tumačenja koja su se kasnije oblikovala u konkretne pravne norme. Putem zakona te norme (koje su nečije pravne ideje) postaju obvezne, a zbog njihove apstraktnosti i objektivne nemogućnosti da budu sveobuhvatne, najmjerodavnija tumačenja u spornim situacijama ponovno daju njihovi glavni kreatori: profesori prava. Oni su i odlučujuća karika u obrazovnome procesu koji stvara nove pravnike, a tako i buduće profesore prava.
IZDVOJENI PREGLED PROPISA

NAZIV: Pravilnik o kategorizaciji autobusnih kolodvora

Kratki pregled iz sadržaja o kategorizaciji autobusnih kolodvora Propisi Ovim Pravilnikom utvrđuje se postupak, način i mjerila za kategorizaciju autobusnih kolodvora. Internet stranice Cijeli propis u Narodnim novinama Pretraživanje internet stranica Pretraživanje


NAZIV: Tehnički propis o izmjenama tehničkog propisa za cement za betonske konstrukcije

Kratki pregled iz sadržaja o tehničkom propisu o izmjenama tehničkog propisa za cement za betonske konstrukcije Propisi U Prilogu 1. Tehničkog propisa za cement za betonske konstrukcije (»Narodne novine« br. 64/05), u točki 1.1. riječi i brojke: »HRN EN 197-1:2003 Cement – 1.dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti cemenata opće namjene; nHRN EN 197-1prA1:2004 Cement – 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti cemenata opće namjene« zamjenjuju se riječima i brojkama: »HRN EN 197-1:2005 Cement – 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti cemenata opće namjene (uključuje amandman A1:2004)«. Internet stranice Cijeli propis u Narodnim novinama Pretraživanje internet stranica Pretraživanje


NAZIV: Zakon o pravobranitelju za djecu

Kratki pregled iz sadržaja o pravobranitelju za djecu Propisi Ovim se Zakonom uređuje djelokrug i način rada te uvjeti za imenovanje i razrješenje pravobranitelja za djecu i njegovih zamjenika. Internet stranice Cijeli propis u Narodnim novinama Pretraživanje internet stranica Pretraživanje


NAZIV: Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

Kratki pregled iz sadržaja o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske Propisi U Zakonu o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2001. godinu (»Narodne novine«, br. 130/00., 19/01., 59/01. i 82/01.) u članku 38. stavak 1. mijenja se i glasi: »Do svote neostvarenih prihoda planiranih u Proračunu od privatizacije/prodaja udjela u poduzeću, Vlada može uzeti zajam na inozemnom i domaćem tržištu novca i kapitala.« U stavku 2. umjesto svote: »7.908.820.106« stavlja se svota: »7.866.106.409«. Internet stranice Cijeli propis u Narodnim novinama Pretraživanje internet stranica Pretraživanje


NAZIV: Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava

Kratki pregled iz sadržaja o mrežnim pravilima plinskog distribucijskog sustava Propisi Ovim Mrežnim pravilima plinskog distribucijskog sustava (u daljnjem tekstu: Mrežna pravila) uređuju se tehnički uvjeti za pogon, vođenje i razvoj distribucijskog sustava, povezivanje s ostalim dijelovima plinskog sustava, priključenje na distribucijski sustav te mjerna pravila pri distribuciji plina. Internet stranice Cijeli propis u Narodnim novinama Pretraživanje internet stranica Pretraživanje


NAZIV: Pravilnik o načinu i metodi izračuna realne godišnje kamatne stope za ugovor o financijskom leasingu

Kratki pregled iz sadržaja o načinu i metodi izračuna realne godišnje kamatne stope za ugovor o financijskom leasingu Propisi Ovim Pravilnikom propisuje se način i metoda izračuna realne godišnje kamatne stope uključujući i sve elemente izračuna za ugovor o financijskom leasingu koja su obvezna primjenjivati leasing društva pri sklapanju ugovora o financijskom leasingu. Internet stranice Cijeli propis u Narodnim novinama Pretraživanje internet stranica Pretraživanje


NAZIV: Pravilnik o javnobilježničkom ispitu

Kratki pregled iz sadržaja o javnobilježničkom ispitu Propisi Ovim Pravilnikom uređuje se sadržaj javnobilježničkog ispita, podnošenje prijave i odlučivanje o utvrđivanju prava na polaganje ispita, sastav i rad ispitne komisije, način ocjenjivanja, način predaje pisane radnje, vrijeme pisanja, usmeno ispitivanje, izdavanje svjedodžbe, vodenje evidencije o ispitu i druga pitanja u svezi s polaganjem javnobilježničkog ispita. SADRŽAJ ISPITA Internet stranice Cijeli propis u Narodnim novinama Pretraživanje internet stranica Pretraživanje


NAZIV: Pravilnik o mjerilima za izračun naknade za korištenje cestovnog zemljišta i naknade za obavljanje pratećih djelatnosti

Kratki pregled iz sadržaja o mjerilima za izračun naknade za korištenje cestovnog zemljišta i naknade za obavljanje pratećih djelatnosti Propisi Ovim Pravilnikom propisuju se mjerila za izračun naknade za korištenje cestovnog zemljišta i naknade za obavljanje pratećih djelatnosti na javnim cestama. Internet stranice Cijeli propis u Narodnim novinama Pretraživanje internet stranica Pretraživanje

Linkovi na slične pravne dokumente, informacije o javnobilježničkom ispitu, o mjerilima za izračun naknade, o kategorizaciji, o tehničkim propisima, o pravobranitelju, o izvršavanju proračuna, o mrežnim pravilima, o metodologiji...

Surfanje internetom

Surfanje internetom stimulira centre u mozgu koji su zaduženi za donošenje odluka

Surfanje internetom stimulira centre u mozgu koji su zaduženi za donošenje odluka i kompleksno zaključivanje, otkrili su znanstvenici. Srednjovječnim i starijim osobama preporučuje se surfanje internetom jer na taj način održavaju 'kondiciju' svog mozga, piše BBC. Surfanje stimulira centre u mozgu koji su zaduženi za donošenje odluka i kompleksno zaključivanje, otkrili su znanstvenici sa Sveučilišta California. Paralelno s procesom starenja mozak se smanjuje i dolazi do smanjene stanične aktivnosti, a to djeluje na to kako mozak procesuira informacije i reagira na vanjske podražaje. Neka su ranija istraživanja pokazala da je za održavanje optimalne kondicije mozga dobro rješavati križaljke i igrati šah, a čini se kako isti pozitivan utjecaj na mozak ima i surfanje internetom. Upravo surfanje internetom zahtjeva kompliciranu moždanu aktivnost i zbog toga predstavlja pravu vježbu za poboljšanje moždanih funkcija. Istraživanje je provedeno na osobama između 55 i 76 godina od kojih je samo polovica bila iskusna u korištenju interneta.